لقب هنری محمد روشنیان زمانی منزجر بود. امروز انزجارگان مکتبی است که محمد روشنیان در حال پایه‌ریزی آن است و لقب منزجر را به یک عنوان موروثی تبدیل کرده است. البته انزجارگان هیچ ربطی به Aversionism در زبان انگلیسی ندارد و یک واژه مستقل برای نگرش هنری محمد روشنیان و همراهان او است. منظور از انزجار، انزجار از عنصرهای بد و منفی است. که منش اصلی این جریان را انتقاد و اعتراض در قالب هنر می‌داند.